A- A A+

baner

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

z dnia 21 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”, i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju, zwanej dalej „krajową bazą GESUT”;

2) tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji baz, o których mowa w pkt 1, oraz udostępniania z nich danych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) atrybucie - rozumie się przez to cechę klasy obiektu posiadającą unikalną nazwę w obrębie danej klasy oraz dziedzinę wartości, którą może przyjmować;

3) bazie danych EGiB - rozumie się przez to bazę danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy;

4) bazie danych PRG - rozumie się przez to bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy;

5) generalizacji - rozumie się przez to proces uogólnienia i uproszczenia treści bazy danych poprzez wybór lub uproszczenie kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów;

6) GML - rozumie się przez to język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi;

7) klasie obiektów - rozumie się przez to reprezentację obiektów, charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, operacjami, metodami, związkami i semantyką;

8) Modelu Podstawowym - rozumie się przez to model na najwyższym poziomie abstrakcji, posiadający wspólne właściwości elementów świata rzeczywistego, objętych zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy;

9) UML - rozumie się przez to język przeznaczony do specyfikowania, konstruowania, wizualizacji i dokumentowania elementów systemów, baz danych i aplikacji w sposób graficzny;

10) zasobie - rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.

§ 3. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT określa klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi oraz specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

§ 4. Klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Lokalizację przestrzenną obiektów, o których mowa w § 3, określa się za pomocą:

1) współrzędnych płaskich prostokątnych:

a) środków geometrycznych obiektów punktowych,

b) punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych;

2) wysokości określonych punktów reprezentowanych przez klasę obiektów „punkt o określonej wysokości”.

§ 6. Specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT prowadzi się w sposób obszarowo ciągły.

2. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się powiatową bazę GESUT albo krajową bazę GESUT, nadaje każdemu obiektowi ujawnionemu w takiej bazie identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:

1) przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce odpowiednio skrótem: „GESUT” w przypadku powiatowej bazy GESUT albo „KGESUT” w przypadku krajowej bazy GESUT;

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;

3) identyfikator wersji obiektu.

3. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

4. Obiekty krajowej bazy GESUT zachowują informację o identyfikatorach IdIIP obiektów, na podstawie których zostały utworzone.

§ 8. Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. 1. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się powiatową bazę GESUT albo krajową bazę GESUT, zapewnia w szczególności:

1) kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu;

2) tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;

3) kontrolę zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami;

4) wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych;

5) wykonywanie analiz przestrzennych;

6) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;

7) odtwarzanie historii każdego obiektu, w szczególności podanie stanu danych dla obiektu na określoną datę;

8) zasilenie krajowej bazy GESUT danymi gromadzonymi w powiatowej bazie GESUT;

9) udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML.

2. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się krajową bazę GESUT, zapewnia dodatkowo zasilenie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, zbiorami danych gromadzonymi w krajowej bazie GESUT.

§ 10. 1. Powiatową bazę GESUT tworzy i aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji:

1) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;

2) zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne;

3) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy;

4) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

2. Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów danych powiatowej bazy GESUT;

2) w którym zakończyła się narada koordynacyjna, o której mowa w art. 28b ustawy;

3) w którym stała się ostateczna decyzja starosty (prezydenta miasta) o pozwoleniu na budowę lub upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci uzbrojenia terenu;

4) przekazania odpowiednich informacji przez podmiot władający siecią uzbrojenia terenu;

5) pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego.

3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2, jest przeprowadzana w celu:

1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi;

2) ujawnienia nowych danych;

3) wyeliminowania danych błędnych.

4. W powiatowej bazie GESUT utrzymuje się dane określające aktualny stan obiektów tej bazy oraz dane określające ich stan przed poszczególnymi zmianami. W bazie utrzymuje się także dane dotyczące obiektów, które nie mają obecnie swego odpowiednika w rzeczywistości.

5. Obiektom powiatowej bazy GESUT, które:

1) zostały ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w:

a) dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy - jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów,

b) projekcie budowlanym - jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę, zatwierdzająca ten projekt budowlany, utraciła swą ważność,

2) zostały poddane rozbiórce

- nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia).

§ 11. Dane zgromadzone w krajowej bazie GESUT aktualizuje się:

1) w cyklach miesięcznych, na podstawie plików różnicowych pochodzących z powiatowych baz GESUT;

2) niezwłocznie po uzyskaniu nowych informacji, o których mowa w art. 28 pkt 2 ustawy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 12. 1. Udostępnianie danych z powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT do innych systemów informatycznych lub teleinformatycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML.

2. W przypadku udostępniania danych w formacie GML stosuje się schematy aplikacyjne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Schematy aplikacyjne, o których mowa w ust. 2, publikuje się w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

4. Udostępnianiu podlegają dane określające aktualny stan obiektów powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT, a także dane określające stan tych obiektów na inny historyczny moment po dacie założenia tych baz.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1.

Klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi

Załącznik 2.

Specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Załącznik 3.

Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Załącznik 4.

Schematy aplikacyjne GML dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .